BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 29/10/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

       Ngày 29/10/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ảnh: Ông Vũ Văn Trọng - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc.

      Đại hội đã nhất trí thông qua 12 nội dung, cụ thể như sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020; 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020; 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty; 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty; 7. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung; 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020; 9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; 10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Nguyễn Vũ Minh Hồng và ông Đỗ An Huy kể từ ngày 29/10/2021; 11. Bầu bổ sung ông Tôn Mạnh Dũng và bà Trần Thị Ngọc giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 29/10/2021; 12. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ảnh: Ông Tôn Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 v à kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của BGĐ và các Tờ trình của HĐQT

Ảnh: Cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông

      Với 13/20 cổ đông tham gia Đại hội, đại diện cho 7.942.000 cổ phần, chiếm 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tham dự Đại hội.

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Lý đọc bản bế mạc Đại hội cổ đông 

Ảnh: Ông Nguyễn Duy Dậu mừng tân thành viên Hội đồng quản trị.

Phương châm hoạt động

"Đầu tư để phát triển", IDICO không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điện năng, giao thông và tổ chức quản lý vận hành khai thác, kinh doanh các dự án một cách chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Tỷ giá

Loại Mua TM Mua CK Bán
AUD 15,944.11 16,105.16 16,624.93
CNY 3,501.15 3,536.51 3,651.20
EUR 25,234.88 25,489.78 26,649.42
GBP 30,246.45 30,551.97 31,537.99
JPY 192.66 194.60 203.94
USD 22,540.00 22,570.00 22,850.00
Nguồn: vietcombank.com.vn 1/17/2022 11:33:15 AM