• 2021-04-19 15:00:54
 • 100 lượt xem
 • Chia sẻ:

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty IDICO-QUEVO

        Hội đồng quản trị Công ty IDICO-QUEVO xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của IDICO-QUEVO tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

...

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty IDICO-QUEVO

        Hội đồng quản trị Công ty IDICO-QUEVO xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của IDICO-QUEVO tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

        1. Thời gian: 7h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020 (Thứ 6)

        2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, toà nhà CC2, Viện âm nhạc, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

        3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần IDICO-QUEVO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông trước 7h30 ngày 19/06/2020

        4. Tài liệu họp Đại hội bao gồm: 

 • Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội năm 2020
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty
 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2019
 • Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 • Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020
 • Tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
 • Danh sách cổ đông đến thời điểm 04/06/2020
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

        Chi tiết Tài liệu họp Đại hội, kính mời Quý cổ đông xem hoặc tải về theo đường link sau: https://bitly.com.vn/HgOxI