• 2021-04-19 15:10:07
  • 100 lượt xem
  • Chia sẻ:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY IDICO-QUEVO

Ngày 19/06/2020 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội trường Hội trường tầng 02, tòa nhà CC2, Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

      Ngày 19/06/2020 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội trường Hội trường tầng 02, tòa nhà CC2, Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ảnh: Đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội

       Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 29 đại biểu đại diện cho 7.960.000 cổ phần chiếm 99,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ảnh: Ông Trần Trọng Tú - Giám đốc Công ty 

Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020 tại Đại hội

       Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Thống nhất thông qua mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình

Ảnh: Cổ đông tham gia phát biểu tại Đại hội

       Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp.