Báo Thế giới và Việt Nam là một tờ báo chính thống, cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong số 48 (1343) từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 năm 2019, Báo Thế giới và Việt Nam đã đưa tin về Khu …

Quý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr của Ban giám đốc. Hiện nay Công ty đã lựa chọn xong đơn …