THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜITham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Kính gửi: Quý cổ đông Công ty IDICO-QUEVO        Hội đồng quản trị Công ty IDICO-QUEVO xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của IDICO-QUEVO tham …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY IDICO-QUEVO