Đóng

Tin công đoàn

22 / 05 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2018

Ngày 8/5/2018 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

      Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 25 đại biểu đại diện cho 7.924.300 cổ phần chiếm 99,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1 2 3

           Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018; Thống nhất thông qua các tiêu chí và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018. Đại hội cũng đã thông qua các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 về các hạng mục như cho thuê đất khu công nghiệp, thực hiện thi công xây lắp tại các tỉnh trên toàn quốc…Đại hội đã đánh giá, phân tích lại bài toán lợi nhuận về chỉ tiêu của năm 2017, để từ đó vạch ra các dự kiến kế hoạch kinh doanh của năm 2018. Các thông tư, điều lệ, báo cáo tài chính của hội đồng quản trị đã được thống nhất, công khai và nhất quán.

9 8 7 6 4 5

          Ngoài ra đại hội cũng thông bỏ phiếu nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023,bầu cử Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt ,Ông Phạm Tiến Phương và Ông Vũ Văn Trọng tham gia ban kiểm soát. Đại hội thông qua kết quả bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, bầu cử Ông Phạm Văn Toán, Ông Nguyễn Văn Minh, Ông Đỗ An Huy, Ông Nguyễn Duy Dậu, Ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Hội đồng quản trị.

0
Đại hội cũng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đối với Ông Lê Công Bằng và bổ nhiệm Ông Trần Trọng Tú giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.