Đóng

Tin công đoàn

26 / 07 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty IDICO-QUEVO năm 2017

Ngày 29/6/2017 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. IMG_1652IMG_1673

IMG_1683
Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển kể từ ngày 01/01/2017; Thống nhất thông qua các tiêu chí và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017. Đại hội cũng đã thông qua các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 về các hạng mục như cho thuê đất khu công nghiệp, thực hiện thi công xây lắp tại các tỉnh trên toàn quốc…Đại hội đã đánh giá, phân tích lại bài toán lợi nhuận về chỉ tiêu của năm 2016, để từ đó vạch ra các dự kiến kế hoạch kinh doanh của năm 2017. Các thông tư, điều lệ, báo cáo tài chính của hội đồng quản trị đã được thống nhất, công khai và nhất quán. Ngoài ra đại hội cũng thông qua tờ trình V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Vinh và bầu bổ xung ông Phạm Văn Toán tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018, thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Anh Cường và bầu bổ xung ông Đỗ An Huy tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
123-1

123-2
Đại hội cũng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Vinh và bổ nhiệm Ông Phạm Văn Toán giữ chức Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đối với Ông Lê Kim Thắng và bổ nhiệm Ông Lê Công Bằng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.