Đóng

Tin công đoàn

6 / 07 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty IDICO-QUEVO năm 2015

Ngày 23/4/2015 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đến dự đại hội có Bà Trần Thị Ngọc – trưởng ban kiểm soát Tổng công ty IDICO; Ông Nguyễn Quốc Vinh – CTHDQT công ty IDICO-QUEVO; Ông Lê Kim Thắng – Giám đốc công ty IDICO-QUEVO và các ông/bà đại diện theo uỷ quyền và người được uỷ quyền tham dự Đại hội.

11

Năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro; việc tìm kiếm cạnh tranh đấu thầu xấy lắp ngày một khó khăn cả phần vốn ngân sách và vốn FDI; công trình thi công nguồn vốn ngân sách có giá trị lớn nhưng công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế kỹ thuật chưa kịp thời. Tuy nhiên, dưới sự lạnh đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của toàn thể CBCNV. Công ty vẫn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, phát triển ngày càng bền vững.

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014; Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển kể từ ngày 01/01/2015; Thống nhất thông qua các tiêu chí và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 100%/tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội cũng đã thông qua các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2014 về các hạng mục như cho thuê đất khu công nghiệp, thực hiện thi công xây lắp tại các tỉnh trên toàn quốc…Ngoài ra, đại hội đã đánh giá, phân tích lại bài toán lợi nhuận về chỉ tiêu của năm 2014, để từ đó vạch ra các dự kiến kế hoạch kinh doanh của năm 2015. Các thông tư, điều lệ, báo cáo tài chính của hội đồng quản trị đã được thống nhất, công khai và nhất quán.

Cũng tại đại hội, bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bầu cử bà Nguyễn Minh Nguyệt thay thế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp
18
17