Thi công xây lắp

Về Nhân lực:      Hiện nay, IDICO-QUEVO đang quản lý và sử dụng một đội ngũ cán bộ, kỹ […]

19 / 06 2015