Đóng

Lĩnh vực hoạt động

13 / 07 2015

Cho thuê nhà xưởng

Nhà xưởng theo tiêu chuẩn công nghiệp mới xây 100% với cảnh quan sạch đẹp. Nhà xưởng cao, thoáng mát, có tường rào xung quanh, mái tôn chống nóng, nền bê tông cao ráo, khung zamil chắc chắn. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống điện nước đầy đủ, ổn định với trạm biến áp riêng công suất lớn, điện 3 pha. Vị trí nằm trong khu công nghiệp Quế Võ 2, tập trung nhiều kho xưởng sản xuất chuyên nghiệp, giao thông hết sức thuận tiện, không cấm tải, đường rộng xe container ra vào tận bên trong kho, đường nội bộ xung quanh nhà xưởng, bảo vệ vòng ngoài 24/24, có hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm kho, chất xếp an toàn . Rất thích hợp làm kho xưởng sản xuất.

hinh1

hinh2

hinh3

hinh4

hinh5Workshops with industrial standard are 100% newly built with clear sight. Workshops are high, mild, have surrounding fences, roofs against heat, high concrete base, firm zamil frame, completed infrastructure with stable power system and water systems (large capacity substation, 3-phase power).Workshops located in Que Vo 2 Industrial Zone  gather  professional factories, warehouses, convenient transportation, no load prohibition, wide road for vehicles to get into warehouses, internal roads around the workshops , 24/24 safeguard, fire protection systems, warehouse insurance, safe stowage. Que Vo 2 workshops are  appropriate to be used as manufacture workshops.

hinh1

hinh2

hinh3

hinh4

hinh5工場は工業基準により、新規に建設され、綺麗な景色がある。又は、工場の天井が高くて快適な空間を与えることが可能だ。周囲壁及び天井用耐熱材料、コンクリート製床、丈夫なzamil枠などの装置も当工業団地の連宅工場のメリットである。完璧なインフラは電・水システム及び高能力のある個別な変電所、3相の電力で生産に安定できる。積載量の多い乗り物にも対応できるチェスボードの盤目の道路で、工業団地内の各ブロックへ行くまで便利な交通、ローカル道路とメイン道路に置いて24時間でセキュリティ管理員、消防システム、倉庫保険等のメリットで第二クエボ工場団地は生産工場に適当となる。

hinh1

hinh2

hinh3

hinh4

hinh5작업장이 산업기준에 따라 100% 새로 짓고 주변경관이 아름답습니다. 작업장이 높고 환기가 잘 되고 주변에 울타리가 있습니다. 내열성 금속판 지붕도 배치하고 콘크리트 바닥이 높고 깨끗하며 zamil 틀이 견고합니다. 기반시설에는 전기.수도시설이 있고 별도의 삼상 전력 대용량 변압소가 있어 안정적입니다. II꿰보 산업단지에 위치하고 전문 공장과 창고가 집중하고, 트럭금지가 안 되고 도로가 넓어 콘테이너가 창고까지 들어갈 수 있어 교통이 편리합니다. 그리고 내부 도로가 작업장 주변에 있고 경비가 24시간 됩니다. 소화와 방화 시설도 있고 안전 창고도 있습니다. 그래서 생산 창고나 작업장으로 사용하는 데에 적합합니다.

hinh1

hinh2

hinh3

hinh4

hinh5