Đóng

Lĩnh vực hoạt động

13/07/2015

Cho thuê đất khu công nghiệp

KCN Quế Võ 2 là KCN lớn và quan trọng của tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích 569,4 ha chia làm hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1: 269,4ha, giai đoạn 2: 300ha được xây dựng theo mô hình quần thể kiến trúc hiện đại.

Cơ sở hạ tầng:

– Hệ thống giao thông: Hệ thống đường giao thông trong Khu công nghiệp được quy hoạch theo dạng ô vuông bàn cờ đảm bảo cho giao thông thuận lợi đến từng lô đất. Đường bê tông nhựa tải trọng H30, chiều rộng 8 – 15m, có hè đường cho người đi bộ kết hợp với hệ thống chiếu sang bằng điện cao áp hiện đại, đất cây xanh chiếm 12,45% diện tích đất khu công nghiệp tạo cảnh quan sạch đẹp và điều hòa cho môi trường sinh thái.

20160719_093451

– Hệ thống cấp điện: Hệ thống điện được cung cấp bởi nguồn điện 220/110 KV Tiên Sơn, tổng công suất 32 MVA, cấp điện 24/24. Theo kế hoạch EVN đặt trạm biến áp 250 Kva – 35(22) đường dây 35kv tại khu công nghiệp.

3

2

– Hệ thống cấp nước: Được lấy từ nhà máy nước sạch của khu công nghiệp Quế Võ 2 có công suất 20.000m3/ngày đêm.

1

– Hệ thống thoát nước: Bao gồm 2 hệ thống thoát nước riêng biệt, một hệ thống thoát nước mưa và một hệ thống thoát nước thải công nghiệp

kcn5

– Xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải chung cho toàn khu công nghiệp với công suất 8.000m3/ngày đêm.

1-2-copH

– Công nghệ thông tin: KCN Quế Võ 2 xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhu cầu truyền thông như điện thoại, Internet, truyền hình cáp, v.v..

kcn7

– Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Tiêu chuẩn cấp Nhà nước.

7

Một số doanh nghiệp đối tác tại KCN Quế Võ 2 – Bắc Ninh

IN KCN 23.8

11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n      11755760_1051244744887363_7587137350851705170_n

11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n

11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n

11141343_1051591424852695_2257775533492818805_n 11750628_1051591398186031_38796497680605105_n 11755922_1051591311519373_3475789028779954746_n11760160_1051271414884696_8716750295191906164_nQUEVO II is a big and important industrial zone in Bac Ninh province with total areas of 569,4 ha divided in to 2 phases: 1st  phase : 269,4 ha  2nd phase: 300 ha and designed with modern architecture.

Infrastructure:

– Transportation system: The system in the industrial zone is planned in the form of checkerboard squares ensuring convenient transportation to each land plot. Concrete plastic road with bearing load H30, width 8 – 15m, with pedestrian sidewalks combined with modern high-voltage lighting systems, green land area accounts for 12.45% of industrial zone creating clear sight and making biological enviroment milder

20160719_093451

– Power supply system: The electric system is powered by 220/110KV Tien Son power source, the total capacity of 32 MVA, power supply 24/24. According to EVN plan to put 250 Kva- 35 (22) substation and 35kv electric line in the industrial zone.

3 2

– Water supply system:  Clean water is taken from the Que Vo Industrial Zone 2 water plant whose capacity of 20,000m3 / day.

1

– Drainage system: Includes 2 separate drainage systems, a rainwater drainage system and industrial sewerage system

kcn5

-Wastewater treatment: Wastewater treatment plant for whole industrial zone with capacity of 8,000m3 / day

1-2-copH

– Information Technology: Que Vo 2 Industrial Zone has established modern information technology system to serve communication demand such as telephone, Internet, cable TV…

kcn7

– Fire protection system:  State-level standard

7

Some business partners in Que Vo 2 Industrial Zone – Bac Ninh

IN KCN 23.8

11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n      11755760_1051244744887363_7587137350851705170_n

11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n

11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n

11141343_1051591424852695_2257775533492818805_n 11750628_1051591398186031_38796497680605105_n 11755922_1051591311519373_3475789028779954746_n11760160_1051271414884696_8716750295191906164_nQue Vo II工業団地は569,4 ha の面積があり、Bac Ninh省の大きな工業団地です。その中に、第一フェーズは269.4ヘクタールで、第二フェーズは300ヘクタールで現代構築模型により開発した。

インフラ整備

・交通システム:交通システムは荷重H30、幅8~15mである積載量の多い乗り物にも対応できるチェスボードの盤目の道路で、工業団地内の各ブロックへ行くまで便利な交通をサポートする。その他、歩道及び現代的な高圧電気による照明装置が揃って、工業団地の12.45%を占め緑で綺麗な景色を形成した。
kcn1

・給電システム:総能力の32MVA、24時間でTien Son町の220/110 KV電力で給電する。ベトナム電力総公社(以下にて「EVN」という)は当工業団地において35kvの電線で250 Kva – 35(22)の変電所を設置するという企画を立てた。
kcn2-(1)

・給水システム:第二クエボ工業団地において提供能力が20,000m3/日夜である清水工場から提供する。
kcn5

・排水システム:雨水排出と生産廃水排出という個別な二つの排水システムを設置する。
kcn5

・廃水処理システム:処理能力が8,000m3/日夜である廃水処理工場は当工業団地の廃水を全て処理する。
kcn6

・情報技術の設備:第二クエボ工業団地は電話、インタネット、ケーブルテレビ等通信需要を適応できる現代な通信システムが設備される。
kcn7

・ 消防・消火システム: 国家基準によるシステムが設備される。
7

hinh4

hinh5

hinh1

11401501_1051244554887382_2236120383641514730_n 11694862_1051244574887380_4450796612254629026_n 11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n 11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n      11755760_1051244744887363_7587137350851705170_n

11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n

11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n

11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n

11401501_1051244554887382_2236120383641514730_nII 꿰보 산업단지가 박닝성의 중요한 큰 산업단지이고 총면적이 569,4ha이며 2단계로 나누어 집니다. 1단계는 269,4ha이고 2 단계는 300ha이며 현대적인 건축 모델에 따라 건설되었습니다.

기반시설:

– 교통체계: 산업단지 내 교통체계가 정사각형처럼 기획되어 교통이 편리한 것을 확보합니다. 아스팔트 콘크리트 도로 부하가 H30이고 넓이가 8-15m이며 보행자를 위한 보도와 현대적인 조명시스템도 배치합니다. 그리고 녹색의 땅이 산업단지 땅의 12,45%를 차지하여 생태환경에 아름답고 조화로운 경관을 만들어 줍니다.
kcn1

– 전기공급시설: 띠엔선 공급회사로부터 220/110kV 전기공급을 받고 총 용량이 32MVA이고 24시간 전기를 공급합니다. 계획에 따르면 베트남 전기업체 (EVN)가 산업단지에서 35kv 라인에서 유래된 250Kva-35(22) 변압소를 두었습니다.
kcn2-(1)

– 수도공급시설: II 꿰보 산업단지의 정수공급공장에서 받고 용량이 20.000m3/ 1일입니다.
kcn5

– 배수 시설: 별도의 배수 시설 2 곳을 포함하고 하나는 빗물 배수시설이고 하나는 산업 하수도 배수시설입니다.
kcn5

– 폐수처리시설: 산업단지 전부의 폐수처리공장은 용량이 8.000m3/일입니다.
kcn6

– 정보기술: II 꿰보 산업단지가 전화, 인터넷, 케이블 방송 등 통신요구를 위해 현대적인 정보기술시설을 건설했습니다.
kcn7

소화.방화시설: 국가기준입니다.
7

hinh4

hinh5

hinh1

11401501_1051244554887382_2236120383641514730_n 11694862_1051244574887380_4450796612254629026_n 11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n 11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n      11755760_1051244744887363_7587137350851705170_n

11755091_1051244768220694_6164170492923526446_n

11742822_1051244534887384_1452868935191254661_n

11709650_1051244621554042_1101310954868676317_n

11401501_1051244554887382_2236120383641514730_n